Hanan Ben Ari - Ima Im Haiti

Chords and Lyrics Hanan Ben Ari - Ima Im Haiti


Artist : Hanan Ben Ar
Song : Ima Im Haiti

Verse 1 :
Dm C
v'shoov oto nigun
Gm Bb
sh'sharet li pa'am shir ehress
Dm C
hoo mitnagen balev machzir d'varim
Gm
meesham
Dm C
sham el mool oto hayam
Gm Bb
c'sh hacholot hayoo li bayit
Dm C
v'haroochot lach shoo sh'anlo
Gm
levad

Pre Chorus 1 :
Bb C
v'at hechzakt li et ha yad
Gm Dm
amart habet el hashamayim
Bb Am Gm
hevtacht sh'yam yavoh v'od nashoov lechan

Chorus :
Dm C
ima im haiti yachol rak
Am Bb C
l'rape et ha gagua
Dm C
hazeechronot od sofrim et ha moach
Gm Bb
ha ahava lo neetzchah gam lo ha ruach
Dm C
ima im haiti yachol rak
Am Bb C
l'ha amin lach v'lo livroach
Dm C
ha lev nivgad hoo lo noten li livtoach
Gm Bb
rak ha nigun od noten li ha coach

Verse 2 :

Dm C
v shoov oto nigun
Gm Bb
ba chol shana bakayitz
Dm C
b'chamomot g'delim p'rachim c'toomim
Gm
c'mo az
Dm C
gam hay'ladim prachoo l'at
Gm Bb
kimat coolam hikmu bayit
Dm C
rak ha shemot shel ha r'choovot zochrim
Gm
mah sh'ganaz

Pre Chorus 1 :

Bb C
v'at hechzakt li et ha yad
Gm Dm
amart habet el hashamayim
Bb Am Gm
hevtacht sh'yam yavoh v'od nashoov lechan

Pre Chorus 2 :
Bb C
zocheret sharnu mool heichal
Gm Dm
im esch kachech yerushalayim
Bb Am Gm
tza aknu yom yavoh v'od neshoov lesham

Chorus :

Dm C
ima im haiti yachol rak
Am Bb C
l'rape et ha gagua
Dm C
hazeechronot od sofrim et ha moach
Gm Bb
ha ahava lo neetzchah gam lo ha ruach
Dm C
ima im haiti yachol rak
Am Bb C
l'ha amin lach v'lo livroach
Dm C
ha lev nivgad hoo lo noten li livtoach
Gm Bb
rak ha nigun od noten li ha coach

For Complete Navigation Please Visit A-Z Chords
Other Song :

Subscribe Via Email

Post a Comment